Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Privacy en gebruiksvoorwaarden

Privacyverklaring bezoek ZSG-afdeling

Privacyverklaring bezoek ZSG-afdeling

Inleiding

Via deze verklaring wensen we u te informeren over hoe uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt, wanneer u een ZSG-afdeling bezoekt. Uw gegevens worden enkel verwerkt als dat noodzakelijk is om de taken die aan de Zorgcentra en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (Instituut) zijn toebedeeld, te kunnen verrichten.

De verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers

De verwerkingsverantwoordelijke
De verwerking van uw persoonsgegevens door de Zorgcentra gebeurt onder de verantwoordelijkheid van het Instituut, dat daartoe de nodige richtlijnen verstrekt aan de Zorgcentra.

Het Instituut is een overheidsdienst (parastatale B) met rechtspersoonlijkheid en werd opgericht ingevolge de wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (BS 31-12-2002). De maatschappelijke zetel van het Instituut is Victor Hortaplein 40 te 1060 Brussel.

Het Instituut:

 • staat in voor het waarborgen en bevorderen van de gendergelijkheid en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van gender of geslacht.
 • kreeg de opdracht van de federale overheid om de Zorgcentra nationaal te coördineren, te monitoren en te evalueren.
 • werd door de Belgische Staat aangeduid als coördinerend orgaan in de zin van artikel 10 van het Verdrag van Istanbul en heeft als taak om statistische gegevens te verzamelen over gevallen van vormen van geweld die onder de reikwijdte van het Verdrag vallen, alsook om onderzoek te ondersteunen op het gebied van al deze vormen van geweld.

De verwerkers
Het Instituut neemt alle nodige maatregelen om te verzekeren dat uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens worden gerespecteerd. Het kan daarbij een beroep doen op verwerkers in de zin van artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met alle verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten. Zo doet het Instituut onder meer beroep op de volgende verwerkers:

 • Het ziekenhuis waar er een ZSG-afdeling is gevestigd. Het ziekenhuispersoneel werkzaam op de ZSG-afdeling verwerkt persoonsgegeven van de slachtoffers die zich fysiek aanmelden bij het Zorgcentrum en eventueel van de plegers van het seksueel geweld of van de steunfiguren van de slachtoffers.
 • Healthdata dat instaat voor de transfert van de gegevens vanuit het ziekenhuis naar Healthdata, de pseudonimisering van de gegevens en de bewaring van de gegevens in een beveiligde databank.
 • Het Nationaal Instituut voor Criminaliteit en Criminalistiek dat instaat oor de analyses van de gepseudonimiseerde gegevens en de verwerking ervan naar anonieme rapporten.

Gegevensverwerking door het Instituut

Algemeen
De gegevensverwerking gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet).

Grondslag voor de gegevensverwerking
De verwerkingen door het Instituut zijn gebaseerd op:

 • de vervulling van een taak van algemeen belang (art. 6, 1., e) en art. 9,2., i) AVG)
 • de uitvoering van de verplichting t.a.v. het Instituut vervat in artikel 10 van het Verdrag van Istanbul dat door België werd geratificeerd (art. 6, 1. c), art. 9, 2., j) en art. 89 AVG).

Doeleinden van de gegevensverwerking
België heeft in het kader van de ratificatie van het Verdrag van Istanbul de Zorgcentra opgericht (uitvoering artikel 25). Om een zo goed mogelijke zorg te garanderen van slachtoffers van seksueel geweld, dient de werking van de Zorgcentraperiodiek geëvalueerd te worden en nauwgezet opgevolgd te worden. Daarnaast is het ook belangrijk om de doeltreffendheid van de invoering van de Zorgcentra te monitoren (bijvoorbeeld naar onderzoek over de vervolging van ZSG-dossiers, maar ook naar of het doelpubliek of de meer kwetsbare groepen het Zorgcentrumvinden).

Het Verdrag van Istanbul schrijft verder voor dat er onderzoek dient te gebeuren naar alle vormen van geweld (artikel 11). Met de gegevens van de ZSG-afdeling kan wetenschappelijk onderzoek naar seksueel geweld kwaliteitsvoller worden, kunnen statistische gegevens m.b.t. seksueel geweld verzameld worden (naast de vandaag geldende politiestatistieken) en kan seksueel geweld in België epidemiologisch opgevolgd worden. Zo kan het preventief en zorg-beleid op basis van evidence-based onderzoek in België geoptimaliseerd worden.

De doeleinden van de verwerking kunnen als volgt samengevat worden:

 • het uitvoeren van wetenschappelijke of statistische studies naar het fenomeen van seksueel geweld met het oog op het ontwikkelen van nieuwe beleidsinitiatieven in het kader van de strijd tegen seksueel geweld;
 • monitoring en evaluatie van de werking van de Zorgcentra na Seksueel Geweld.
Verwerkingsdoelen Rechtmatigheid
de monitoring, evaluatie en wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de ZSG de vervulling van een taak van algemeen belang:art. 6, 1., e) AVG; verwerking om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid:art. 9, 2., i)
het wetenschappelijk onderzoek en/of de verspreiding van statistische gegevens m.b.t. seksueel geweld de vervulling van een taak van algemeen belang:art. 6, 1., e) AVG; verwerking om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid: art. 9, 2., i)

De gegevensoverdracht
De overdracht van deze gegevens van het ziekenhuis met een ZSG-afdeling aan het Instituut, en de bewaring ervan, gebeurt via e-health en Healtdata, via de healthdata.be-collectiesoftware HD4DP 2.0.

Healthdata ontvangt de gegevens via:

 • Rechtstreekse input in HealthData-applicatie;
 • Csv-upload vanuit het elektronisch patiëntendossier;
 • System2System via het elektronisch patiëntendossier.

De transfert gebeurt volgens twee stromen:

 • Stroom 1 die medische gegevens met een technisch identificatienummer (technical ID) omvat. De gegevens worden via SFTP naar de gegevensopslagplaats healthdata.be (DWH HD) overgemaakt. Aangezien dit bestand geen gegevens omvat die gepseudonimiseerd moeten worden, wordt het bestand rechtstreeks verstuurd door de gegevensleveranciers naar het DWH HD via SFTP of elke andere transfermethode.
 • Stroom 2 met het INSZ van de patiënt en hetzelfde technisch identificatienummer. De gegevens worden via eHealth (voor de pseudonimisering van de identificatiegegevens van de patiënt door codage eHBox) naar de gegevensopslagplaats healthdata.be (DWH HD) overgemaakt. De technische ID wordt door de verzender vercijferd terwijl het INSZ door eHealth als TTP wordt gespeudonimiseerd.

In Healthdata worden de gegevens gepseudonimiseerd beschikbaar gesteld aan het Instituut en diens verwerker(s).

De gegevensverwerking in Healthdata
Uw gegevens worden, na pseudonimisering, door het Instituut en diens verwerker(s) verwerkt voor:

 • de monitoring en evaluatie van de werking van de ZSG;
 • het wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de ZSG;
 • het wetenschappelijk onderzoek en/of de verspreiding van statistische gegevens m.b.t. seksueel geweld.

De resultaten van de verwerkingen die in het kader van de monitoring en evaluatie van de ZSG, of het wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de Zorgcentra of naar seksueel geweld werden bekomen, worden steeds anoniem gepubliceerd.

De bewaring van de gegevens
Uw gegevens worden 30 jaar gepseudonimiseerd bewaard. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens volledig geanonimiseerd. De bewaring is gebaseerd op de minimale bewaring van uw gegevens door het ziekenhuis in het elektronisch patiëntendossier, alsook op de mogelijkheid om epidemiologische verschuivingen m.b.t. de aanmeldingen van seksueel geweld in de Zorgcentra in kaart te brengen (met de opportuniteit om herhaalde victimisatie te kunnen detecteren over een groter tijdsbestek).

Toegang en gebruik van de gegevens
Enkel de medewerkers verbonden aan de ZSG-afdeling van het ziekenhuis, het Instituut of de door het Instituut aangeduide verwerker(s), onder controle van het Instituut, hebben er toegang toe.

Het Instituut neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens voor geen andere doeleinden kunnen of mogen worden verwerkt dan diegene die hierboven worden vermeld.

Uw gegevens worden, naast de verwerkers waar het Instituut beroep op doet, niet aan andere derden meegedeeld, tenzij met uw toestemming. Evenmin worden zij doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie.

De gegevensverwerking door het ziekenhuis met ZSG-afdeling

Als u zich aanbiedt in een ZSG-afdeling worden uw persoonsgegevens door het ziekenhuis verwerkt met het oog op het aanbieden van gezondheidszorg en sociale diensten, waaronder forensische diensten, de begeleiding bij het (desgewenst) neerleggen van een klacht en het bieden van politionele en gerechtelijke ondersteuning.

De verwerkte gegevens opgenomen in onderstaande tabel worden bewaard in het elektronisch patiëntendossier van de ZSG-afdeling. Overeenkomstig de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg van 22 april 2019 worden de gegevens in het patiëntendossier minimaal 30 jaar en maximaal 50 jaar bewaard. U kan inzage vragen in deze gegevens via het ziekenhuis.

Elk ziekenhuis met een ZSG-afdeling registreert deze gegevens, voor zoverre zij over de noodzakelijke informatie beschikken, op een uniforme wijze. Het Instituut vaardigt daarbij richtlijnen uit.

Algemene  persoonsgegevens
Identificatiegegevens:
 • NISS (gepseudonimiseerd)
 • ZSG-dossiernummer (gepseudonimiseerd)
 • PV-nummer (gepseudonimiseerd)
Demografische gegevens:
 • Geboortedatum (omgezet naar leeftijd)
 • Land geboorte
 • Geslacht
 • Land woonplaats
 • Postcode woonplaats (omgezet naar arrondissement)
Privéleven:
 • Woonsituatie/Gezinssituatie
 • Legale status
Beroepsleven:
 • Hoogste opleidingsniveau
 • Werkstatus
Sociale gegevens:
 • Taalbijstand
 • Aanwezigheid steunfiguur
 • Doorverwijzing naar hulpverleningsdiensten
 • Contacten casemanagement (datum, tijdstip, betrokkene)
Politionele gegevens geregistreerd door de ZSG-afdeling:
 • Betrokkenheid politie: eerdere aangifte, aangifte via ZSG
 • Betrokkenheid parket: vordering
 • Bevoegd parket
 • Datum verhoor + type verhoor + plaats verhoor

 

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens
Gegevens m.b.t. seksualiteit en genderbeleving:
 • Seksuele oriëntatie
 • Transgenderidentiteit
 • Seksuele voorgeschiedenis
Gezondheidsgegevens:
 • Beperking
 • Psychologische risicoprofiel
 • Voorgeschiedenis mentale gezondheid
 • Medicatie en allergieën
 • Menstruele en obstetrische voorgeschiedenis
 • Informatie m.b.t. forensisch onderzoek (aanwezigen, datum, tijdstip, toestemming)
 • Forensisch onderzoek: beschrijving letsels
 • Forensisch onderzoek: stalen lichaam en kledij
 • Forensisch onderzoek: klinisch en anogenitaal onderzoek
 • Forensisch onderzoek: stalen toxicologie
 • Forensisch onderzoek: andere sporen
 • Referentiestaal DNA
 • Medische zorgen: dag 0: testen, toegediende medicatie/vaccinatie en testresultaten
 • Medische zorgen: opvolging: datum, tijdstip, testen, toegediende medicatie/vaccinatie en testresultaten
 • Doorverwijzing medische zorgen
 • Psychologische opvolging: tijdstip, aanwezigheid, betrokkene, type interventie
 • Psychologische opvolging: therapie en instrumenten + resultaten
Gegevens m.b.t. het seksueel geweld:
 • Tijdstip seksueel geweld
 • Voorgeschiedenis geweld
 • Informatie aanmelding ZSG
 • Soort contacten tijdens het seksueel geweld
 • Lichamelijke en psychische klachten t.g.v. het seksueel geweld
 • Alcohol en druggebruik
 • Daden gesteld na het seksueel geweld
Gegevens m.b.t. de pleger van het seksueel geweld:
 • Aantal plegers
 • Geslacht pleger(s)
 • Relatie pleger(s) en slachtoffer


Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens (inzage en kopie) in te zien of te verbeteren (of vervolledigen) indien u meent dat de gegevens onvolledig of onjuist zijn. Dit is kosteloos.

U heeft het recht om een beperking van de verwerking in te roepen (‘pauzeren’ van de verwerking) of om u te verzetten tegen de verwerking. In sommige situaties geldt het recht op beperkte verwerking niet, of kan er omwille van gerechtvaardigde gronden die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering afgeweken worden van het bezwaar tegen de verwerking.

Aangezien het project gepseudonimiseerde gegevens verzamelt, is het niet te achterhalen voor het Instituut welke gegevens aan welke persoon toebehoren. Om de gegevens aan de verzoeker te kunnen koppelen, zou onze organisatie in dat geval extra gegevens moeten verkrijgen van de verzoeker. Het kan in dat geval makkelijker zijn om rechtstreeks inzage te vragen in de gegevens bij het ziekenhuis waar de ZSG-afdeling gelegen is.

U kan echter steeds een verzoek bij het Instituut indienen, samen met het bewijs van uw identiteit, via zsg@igvm.belgie.be.

Functionaris gegevensbescherming

Het Instituut heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangeduid. Deze kan bereikt worden via het e-mailadres: zsg@igvm.belgie.be indien in het onderwerp wordt opgenomen ‘Vraag DPO’.

Beroep

Bent u het niet eens met de manier waarop het Instituut met uw gegevens omgaat, kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Mail - contact@apd-gba.be, Tel - 02 274 48 00, Post – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Aan het gebruik van de site zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van de site wordt u geacht deze algemene gebruikersvoorwaarden te aanvaarden.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

Indien de op of via de site verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal het Instituut de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Het Instituut levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan het Instituut niet garanderen dat de site volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Het Instituut kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De site kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarover het Instituut geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Het Instituut kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen mannen aanvaardt geen aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via de site wordt verwezen.